Gips er et naturprodukt, der udvindes enten fra gipssten, kaldet naturgips, eller som et biprodukt fra kulkraftværker, kaldet industrigips. Kun ca. 20-30% af Danmarks gipsaffald bliver genbrugt i nye gipsplader, mens resten sendes til nyttiggørelse eller til deponi. Selvom gips udgør under 1% af den samlede affaldsmængde fra bygge- og anlægssektoren1, er gips et nemt og særdeles egnet materiale at genbruge og genanvende, da der ikke er kemi eller andre skadelige materialer i produktionen. Det er derfor et materiale, der kan genbruges igen og igen.

Mængden af industrigips vil være reduceret betragteligt i fremtiden, i takt med at de nordiske kraftvarmeværker er skiftet fra kul til mere bæredygtige energiformer. Gyproc i Kalundborg forventer, at industrigips er helt udfaset ved udgangen af 2021. Det vil medføre øget efterspørgsel på naturgips og genanvendt gips. Det betyder yderligere råmaterialeudvinding og mere transport af naturgips fra gipsbud i Sydeuropa. Der er med andre ord et stort potentiale for at øge genbrug og genanvendelse af gips, da både teknologien, materialet og efterspørgslen er der.

Miljø og CO₂-potentiale

Den primære miljøgevinst ved øget brug af genanvendt gips er mindre udvinding af naturgips. Derudover kommer mindre brug af land til deponi. C0₂-gevinsten ved at bruge genanvendt gips i stedet for naturgips er marginalt positiv. Miljøpåvirkningerne for genbrug og genanvendelse, er ganske små. Det betyder, at indsamlingsmetoder, nedrivning/håndtering, behandling og især transportafstande (skibsbrændstof som er særligt svovludledende samt vejtransport, der både udleder luftemissioner samt slider på veje, trængsel og uheld2) er afgørende faktorer at forholde sig til for miljøregnskabet.

Regler og tilladelser

Hvis gipspladerne genbruges direkte, betragtes de ikke som affald og er derfor ikke omfattet af affaldslovgivningen.

Økonomisk potentiale

Ifølge Miljøstyrelsen var der 143.000 tons gipsaffald i 2017 i Danmark. Dog fortæller andre kilder, at tallet kan være langt større – op til dobbelt så stort – mellem 250.000-300.000 tons. Nye gipsplader, produceret i Danmark, består i dag af op til 30% genanvendt gips. En %-andel der kan komme langt højere
op, da gips nemt kan gå tilbage i produktionen af ny gips. Der er derfor både potentiale og efterspørgsel på brugt gips.

Håndtering af skadelige stoffer

Da gips er et rent og naturligt materiale og der ingen skadelige kemikalier er i produktionen af gipsplader, er det et nemt materiale at genanvende direkte ved  produktionen eller afskær ved indbygning. Forurenet gips, der indeholder kemisk forurening som asbest, PCB m.v. sendes til deponi. Søg info hos kommunen ift. håndteringen af forurenet materiale.

Praktiske anvisninger

Gipsaffald er typisk sammensat af 86-93 % ren gips, 5-8 % papir/karton og 2-6 % bygnings- og konstruktionsrester2 og indsamles hovedsageligt fra nedrivning og renovering af bygninger, hvor spild ofte kommer fra afskær eller dårlig håndtering. Man kan opdele gipsaffald i tre kategorier:
1. Rent: Ren gips uden søm, skruer mv. til direkte genbrug og genanvendelse. Typisk afskær fra produktion eller nybyggeri.
2. Urent: Gips der indeholder søm, skruer, metal, som adskilles ved knusningsprocessen. Kan genbruges og genanvendes og kommer typisk fra nedrivning eller renovering. Her er udviklet teknologier til genanvendelse, hvor både metal- og papiraffald fra gipsen frasorteres
3. Forurenet: Gips, der indeholder kemisk forurening som asbest, PCB m.v. og sendes til deponi. Hvis gips er malet, og malingen indeholder et højt indhold af fx. tungmetaller, skal malingen renses af eller gipsen skal deponeres.

Genbrug

Direkte genbrug af gipsplader. Gipsplader er ikke egnet til direkte genbrug, dvs. til at indbygges igen, pga. spartel, maling mv. på yderste lag og skruehuller og  andet mekanisk slid på alle plader. Direkte genbrug vil desuden kræve meget manuelt arbejde, selektiv nedtagning, plads til opbevaring og kontrol.

Produktion af nye gipsplader. Da direkte genbrug af gipsplader i de fleste tilfælde ikke er muligt, er genanvendelse af brugt gips i nye gipsplader den miljømæssige og økonomisk bedste løsning for genanvendelse.
– Ren og uren gips knuses ned til gipspulver og testes for kemiske stoffer som PCB, asbest mv.
– Rent gipspulver substituerer udvindingen af naturgips. Rent gipspulver, der lever op til producentens krav, kan sendes til gipsproducenten.

Genanvendelse og Nyttiggørelse

Anvendelse i cementproduktion. Kan gipsen ikke anvendes til nye gipsplader, anvendes gipsen i cement.
– Ren og uren gips knuses til gipspulver og indgår i cementproduktion i stedet for ny gips
– Gipsen rives ned og sendes til affaldsbehandlere, som sælger den færdige genbrugsgips (knust til gipspulver) til gipsproducenterne.
– Transporttiden skal overvejes, da udledningen fra transporten kan blive en betydelig faktor ift. miljøberegningen

Næringsstof i kompost til landbrugsjord

Der kræves tilladelse (§ 19 tilladelse), hvis gipsaffald anvendes i kompost. Det er en mindre god miljømæssig løsning, da en del af gipsens svovlindhold udvaskes som sulfat, hvis der udgives større mængder svovl, end planterne kan nå at optage. Svovlet kan derfor løbe ned i grundvandet. Hvis det ikke er muligt at genbruge eller genanvende gipsen, sendes gipsen til deponi. Afbrænding ikke er en mulighed, da forbrændingsprocessen omdanner svovl til svovldioxid.

Info om håndtering af gipsaffald og affaldsbekendtgørelser:

Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen vedr. håndtering af gipsaffald, Miljøstyrelsen, 2015

Affaldsdata & Affaldsdatasystem:

Affaldsdatasystemet samler informationerne om affaldsstrømme i Danmark

Elisabeth Heimdal Wærsted
Elisabeth Heimdal WærstedInnovation Project Leader
Saint-Gobain A/S
Cecilie Berner Harden
Cecilie Berner HardenBæredygtighedsprojektleder
CASA A/S